آلرژی،دکترهدایت اکبری،Alergias،Allergieë،Alergjia،Allergien،Allergiad،Alergie،Alergije،Алергії،Allergie،אַלערדזשיז،Ailléirgí،Ofnæmi،Alerjiler،Allergier،Allergieën،Allergies،एलर्जी،Allergies،الحساسية،کلینیک آلرژی

عمده آلرژی چشم توام باآلرژی بینی میباشدبطوری که درنامگذاری آلرژی بینی درگیری ملتحمه نیزوجوددارد .امامواردخاصی ازآلرژی چشم میباشدکه بقیه ارگانهارادرگیرنمیکند. آلرژِدرچشم میتوانددرقالب خشکی واگزمای پلک یادرگیری فصلی ملتحمه باشدودرصورتیکه قرنیه درگیرشودبیمارعلاوه برتشدیدعلامتهاکه شامل قرمزی واشکریزی چشم میباشدبه علت درگیری قرنیه فتوفوبی نیزداردوازنورپرهیزمیکند.